Schengenin sopimus ja sähköiset henkilökortit: ”Uskomme tunnustamisen tai kieltämisen aika koittaa”

Schengenin sopimus ja sähköiset henkilökortit:

USKOMME TUNNUSTAMISEN TAI KIELTÄMISEN AIKA KOITTAA”

TT Hannu Pöyhönen

 

 

Helsingin Sanomissa oli 23.4. kaksi varsin huomaamatonta artikkelia, jotka ortodoksikristityn kannalta ovat kuitenkin merkitykseltään ja seurauksiltaan kauaskantoisia – ainakin, mikäli mittapuuna pidetään Kreikan kirkon ääntä. Artikkelit käsittelivät uusia sähköisesti luettavia henkilöllisyys- ja sairasvakuutuskortteja.

Uudet sähköiset henkilökortit liittyvät Euroopan Yhteisön luomiin tarpeisiin. Koska Euroopasta yhdistymisensä jälkeen muodostuu laaja, rajaton ja siten helposti liikennöitävä alue, sen täytyy pyrkiä taistelemaan piirissään entistä tehokkaammin kansainvälistä rikollisuutta ja erityisesti huumekauppaa vastaan. Sähköinen henkilökortti, joka toimii Euroopan Yhteisön jäsenmaissa myös passin korvikkeena, takaa henkilön luotettavamman tunnistamisen, koska hänen henkilötietonsa ovat luettavissa kortilta myös sähköisesti, so. tietokoneella.

Samaan päämäärään tähtää myös ns. Schengenin sopimukseen perustuva Schengen-tietojärjestelmä (S.I.S. eli Schengen Information System), johon kunkin Euroopan Yhteisön jäsenmaan Schengen-viranomaiset kokoavat tiedot jokaisesta kansalaisesta koko Yhteisön poliisi-, tulli-, rajavartiostoviranomaisia yms. varten.

 

Suomessa Schengenin sopimus on tarkoitus säätää laiksi vielä tämän kevään aikana, sähköiset henkilökortit puolestaan tulevat vapaaehtoisina käyttöön joulukuun alussa. On mielenkiintoista, että pari vuotta sitten nämä kaksi uudistusta herättivät ennennäkemättömän laajan ja vilkkaan keskustelun Kreikassa, joka liityttyään Euroopan Yhteisöön Suomea aikaisemmin oli tuolloin samassa vaiheessa kuin me nyt. Kreikan ortodoksinen kirkko kohdisti ankaraa ja harvinaisen yksimielistä kritiikkiä sekä Schengenin sopimukseen että sähköisiin henkilökortteihin. Vastustuksen laajuutta ja yksimielisyyttä kuvastaa se, että Kreikan valtio, vaikka antoikin eduskunnan hyväksynnällä molemmista yksityiskohtaisen lain, ei ole kyennyt soveltamaan Schengenin sopimusta kokonaisuudessaan ja sähköiset henkilökortit se puolestaan joutui vetämään kokonaan pois!

Schengenin sopimuksen ja sähköisten henkilökorttien käyttöönottoa koskevan päätöksen kumoamisesta vaativat monet arvovaltaiset tahot, kuten Kreikan kirkon Pyhä synodi, Kreetan kirkon paikallissynodi, Athoksen luostariyhdyskunnan luostarit ja Meteoran luostarit. Samaa vaativat lisäksi lukuisat yksittäiset kirkolliset vaikuttajat: arvostetut ohjaajavanhukset, piispat, luostarinohjaajat, papit, munkit ja nunnat sekä yliopistoteologit. Yksittäisistä henkilöistä erittäin näkyvästi esillä tässä suoranaiseksi kansanliikkeeksi paisuneessa prosessissa oli mm. Kreikan nykyinen, modernina tunnettu arkkipiispa Kristodulos, joka antoi asian tiimoilta haastatteluja ja lausuntoja sekä järjesti aihetta käsittelevän seminaarin.

Entä mitä Kreikan Ortodoksinen kirkko Schengenin sopimuksessa ja sähköisissä henkilöllisyyskorteissa sitten lopulta vastusti?

Schengenin sopimuksen kohdalla kritiikki kohdistui ennen kaikkea siihen, että sen nimeä kantavaan henkilötiedostoon kootaan kaikki persoonallinen tieto kustakin kansalaisesta, vieläpä hänen itsensä pystymättä kontrolloimaan, mitä tiedostoon on kirjoitettu. Kreikan Kirkko katsoi sopimuksen riistävän ihmiseltä näin yksityisyyden ja vapauden, mutta loukkaavan myös hänen oikeusturvaansa. Vakavana loukkauksena ihmisen oikeusturvalle Kreikassa nähdään myös se, että sopimus käytännössä muuttaa juridisoikeudellisen käsityksen syyllisyydestä. Schengen-tietojärjestelmään ei näet kirjata ihmisestä pelkästään tehtyjä rikoksia ja niistä saatuja rangaistuksia, vaan joissain tapauksissa myös se, että henkilö on epäilyttävä ja siten potentiaalinen rikollinen. Juridisluontoisten ongelmien joukkoon liittyy myös se epäkohta, että jossakin Euroopan Yhteisön maassa harmittomana pidetty asia voidaan jossakin toisessa katsoa rikokseksi. Niinpä esimerkiksi turistina vieraassa maassa tahattomasti tehty rike seuraa ihmistä kaikkialle tahraten hänen mainettaan. Laaja ja kattava henkilötiedosto luo myös valtavia väärinkäytöksen mahdollisuuksia. Sitä voidaan käyttää väärin vaikkapa työtä hakevien taustojen selvittämisessä. Tiedostoon voidaan luonnollisesti myös murtautua, kuten kaikkiin muihinkin, varastaen tietoja tai pahimmassa tapauksessa vahingoittamistarkoituksessa tarkoituksellisesti muuttaen niitä. Mikäli valta Euroopan Yhteisön puitteissa joskus – olosuhteissa, joita nyt on mahdotonta ennakoida – luisuisi yksiin käsiin, kattava henkilötiedosto olisi lisäksi pelottava kontrolloimis- ja hallitsemisväline diktatorisen johtajan hallussa.

Schengen-tietojärjestelmää kritisoitiin ja kritisoidaan Kreikassa myös siitä, että käsittelee Jumalan kuvaksi luotua ihmispersoonaa pelkkänä persoonattomana numerosarjana. Pahinta tilanteessa Kreikan ortodoksikristittyjen mielestä kuitenkin on se, että tiedostossa jokaiselle annetun numerokoodin avaimena eli kiinteänä keskustunnisteena toimii heidän mukaansa todistetusti ja kiistatta Ilmestyskirjan pahamaineinen luku 666, joka tällöin on luonnollisesti läsnä myös jokaisen henkilökortissa sekä muissa Euroopan Yhteisön normistoa noudattelevissa korteissa, passeissa yms. Nimenomaan tästä syystä Kreikassa paikalliset ortodoksit nousivat päättäväisesti vastustamaan uusien, heille tosin alusta asti pakollisina tarjottujen henkilökorttien vastaanottoa. Henkilökorttien, joiden kapasiteetiltaan laajaan mikrosiruun on suunniteltu tulevaisuudessa voitavan mahduttaa jopa kaikki nyt eri palvelukorteilla olevat keskeiset toiminnot sairasvakuutustiedostosta aina pankkipalveluja myöden, katsottiin yleisesti olevan merkittävä virstanpylväs, eräänlainen esivaihe, apostoli ja evankelista Johannes Teologin Ilmestyskirjassaan (13:16–18) profeetallisesti kuvaamaan antikristilliseen aikaan, ihmisten sinetöintiin ns. pedon merkillä:

Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan kä- teensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on kuusisataakuusikymmentäkuusi.”

Tämän artikkelin loppuun on liitetty suomenkielisessä asussa joitakin edustavia ja arvovaltaisiksi katsottavia otteita niistä monesti varsin häkellyttävistä puheenvuoroista, joita Kreikassa Schengenin sopimukseen ja sähköisiin henkilökortteihin liittyen vuonna 1997 kuultiin. Näytteet ovat peräisin Meteoran luostarien mainittuna vuonna julkaisemasta laajasta ilmaislehdestä “Täydellä tietoisuudella” (en Syneidisei), jonka peräti neljällekymmenelle A3-kokoiselle sivulle on koottu merkittävin Kreikassa tuolloin käyty kirkollinen keskustelu.

 

Schengenin sopimuksesta

“Schengenin sopimus on yksi pienen pieni kivi siinä suuressa mosaiikissa, jota kutsutaan Euroopan Yhteisöksi. Kun katsomme tätä mosaiikkia lähietäisyydeltä, meidän on helppo vakuuttua siitä, että taloudelliseen kukoistukseen ja hillittömään kulutukseen liittyvän houkutuksen alle kätkeytyy monenlaisten sidosten verkosto, joka lopulta saattaa jokaisen Euroopan kansalaisen voimakkaiden etupyrkimysten kohteeksi. Kuljetusten turvaamisen ja valvonnan tekosyyllä Schengenin sopimus saattaa voimaan eräänlaisen valvontajärjestelmän. Sopimuksen puitteissa jokaisen Euroopan kansalaisen tiedot, jotka ovat luonteeltaan henkilökohtaisia, tallennetaan ylös ja niitä käytetään hyväksi. Tämän tietopankin luominen pyyhkii pois kaiken vähäisenkin idean vapaudesta. Sitä paitsi ponnistelut yhteisen ulko-, talous-, raha-, kulttuuri- ja sisäpolitiikan luomiseksi tähtäävät yhden, poliisivaltiomaisen, voimakkaan supervallan luomiseen, jossa sananvalta on maan mahtavilla.

Schengenin sopimus riistää ihmispersoonalta arvon ja tähtää todellisuudessa tukahduttavaan kontrolliin, joka ulottuu jopa elämämme pienimpiin yksityiskohtiin saakka.

Dimitriaksen metropoliitta, nykyinen Kreikan arkkipiispa Kristodulos “

 

Schengenin sopimuksen demokratialle ominaisen hengen puutteesta on maassamme paljon keskusteltu, mutta myös jotkin julkisoikeudelliset elimet, kuten Euroopan Neuvosto ja Hollannin Valtiopäivät, ovat ilmaisseet sen suhteen vakavan varauksellisuutensa. Schengenin sopimus ja Schengen-tietojärjestelmä edistävät nimenomaan persoonallisen koskemattomuuden loukkaamista ja murtavat olennaisesti perinteistä käsitettä kansalaisen syyttömyydestä. Ne tarjoavat edelleen mahdollisuuden taloudellisesti mahtaville käyttää monella tavalla väärin työntekijöitä salliessaan lainvoimaisesti pääsyn käsiksi näiden henkilökohtaisiin tietoihin. Sellainen julkinen informointi, joka perustuu ihmisen persoonallisiin tietoihin, voi saada hirmuvaltaa muistuttavat mittasuhteet.

Myös puhtaasti ortodoksiselta kristilliseltä kannalta sopimukseen liittyy vakavia huolenaiheita ja varauksia. On näet mahdollista, että sen johdosta uskonnolliset vapaudet joutuvat poljetuiksi ja kristillinen sisäinen kokemus loukatuksi, aivan niin kuin kävi aiemmin Kansainvälisen Tuotekoodaus-järjestelmän (U.P.C. eli Universal Product Code) kohdalla, jossa keskeistä osaa näyttelee Ilmestyskirjan mainitsema pahamaineinen luku 666; tämä koodausmenetelmähän toteutettiin maassamme lähes ilman mitään vastarintaa. Meistä ei ole lainkaan tuulesta temmattu ja mielikuvituksellinen se vaara, että sellaista eurooppalaista ja myöhemmässä vaiheessa yleismaailmallista tiedostojärjestelmää, jollainen on Schengen-tietojärjestelmä, voisivat käyttää hyväkseen myös antikristilliset voimat perimmäisenä päämääränään saattaa voimaan sellainen yleismaailmallinen poliittis-taloudellinen ja myöhemmin hengellinen diktatoria, jota Ilmestyskirjan 13. luvussa kuvataan. On päin vastoin sanottava, että tämän päivän teknologian ja tietoviestinnän kehitys ja niihin pohjautuvien tietojärjestelmien käyttöönoton päättäväinen edistäminen, ovat juuri niitä tekijöitä, jotka tekevät ymmärrettäväksi ja toteuttamiskelpoiseksi tuon todella painajaismaisen Johanneksen Ilmestyskirjan kuvauksen.”

Athoksen pyhät luostarit julkilausumassaan

 

“Mutta ei ainoastaan perkele ole olemassa, vaan olemassa on myös monenlaisia potentiaalisia Hitlereitä, Stalineita, Ever Hotzia jne. Onko kenties pidettävä epätodennäköisenä sitä vaaraa, ettei sellaisia ihmisiä voisi ilmaantua tulevaisuudessakin, jolloin he löytäisivät meidät kaikki sievästi kortistoituina, valmiina ryöstettäviksi?”

Athoksen Pyhän Gregorioksen luostarin igumeni arkkimandriitta Georgios Kap-sanis

 

“Asioista vastuussa olevien kreikkalaisten viranomaisten suulla on julkisesti tunnustettu, että vihattava luku 666 todellakin muodostaa ’avaimen’ niille silmin havaitsemattomille tiedoille, jotka henkilöllisyyskorttiin sisältyvät ja jotka luetaan erityisten laitteiden välityksellä. Näiden vastuuta kantavien pitää vakavasti pysähtyä pohtimaan sitä, miksi jokin tuntematon taho pyrkii väkisin saattamaan kaikki Euroopan asukkaat tämän luvun järjestelmän alaisuuteen.”

Kreikan arkkipiispa Kristodulos

 

Ilmestyskirjan profetiasta

“On hyvin vaikuttavaa, että meidän päivinämme on toteutumassa se apostoli ja evankelista Johanneksen profetia, jonka mukaan Antikristuksen aikakauden poliittisesti ja taloudellisesti yhdistyneessä ihmiskunnassa kukaan ei voi ostaa eikä myydä, ’ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku’. Ja tämä luku, joka on yhtenevä Antikristuksen nimen kanssa, on 666.

On olemassa joitakuita ’valistuneita’ teologeja, piispoja ja maallikoita, jotka yrittävät rauhoitellen selittää, että uskovilla on itsessään kasteessa saatu sisäinen merkki eikä mikään ulkoisesti suoritettu merkitseminen voi sitä hävittää. Kuinka monia tällaisia selityksiä annetaankin, kukaan ei voi muuksi muuttaa sitä totuutta, että tämä profetia on toteutunut hämmästyttävällä tarkkuudella.

Mikäli tässä kohden ei ole kyse Johanneksen profeetallisen näyn aidosta toteutumisesta, muuttakoot asioista vastuussa olevat tietokoneohjelmoitsijat tämän nykyisin käytössä olevan luvun joksikin muuksi, miksi tahansa. Mutta sitä he eivät tule tekemään, sillä silloin Antikristuksen nimi ja hänen valtansa tunnustaminen raukeaisivat.

Tessalonikin yliopiston teologisen tiedekunnan professori Teodoros Zisis “

 

Ne, jotka näitä asioita järjellään selittävät, tulevat eksymään.

Aikojen merkit ovat selvästi näkyvissä: Numerokoodilla 666 toimiva Brysselin ’peto’ * on imaissut lähes kaikki valtiot tietokonejärjestelmänsä piiriin. Entäpä sitten pankkikortit ja henkilöllisyystodistus? Mistä nekin kertovat? Tällaista tapahtuu keskuudessamme ja me valitettavasti vain seuraamme radiosta tulevan päivän säätä.

Mitäpä Kristus meille sanoisi? Mitäpä muuta kuin: ’Te tekopyhät! Maan ja taivaan ilmiöt te kyllä osaatte tulkita, kuinka ette sitten tätä aikaa?’ (Luuk. 12:56) Kun pankkikortti ja henkilöllisyystodistus, so. sähköinen kortistointi, sitten on saatu ajettua läpi, he etenevät ovelasti pedon merkillä leimaamiseen kertomalla televisiossa yhtenään, miten joku varasti sen ja sen omistaman pankkikortin ja nosti sillä pankista hänen rahansa. Toisaalta taas he samanaikaisesti mainostavat ’täydellistä järjestelmää’, lasersäteillä painettua merkkiä käteen tai otsaan, merkkiä, jota ei silmin näy ja jossa avainkoodina on luku 666 eli antikristuksen nimi.”

Tunnettu edesmennyt athoslainen ohjaajavanhus isä Paisios profeetallisena pidetyssä avoimessa kirjeessään kreikkalaisille “Suurella tuskalla ja Kristuksen rakkaudella” vuonna 1987

* Euroopan Yhteisön valtavaa keskustietokonetta Brysselissä kutsutaan yleisesti nimellä ”beast”.

 

“Käännymme erityisesti hengellisten lastemme, Meteoran pyhää luostarialuetta kunnioittavien ja kaikkien ortodoksikristittyjen puoleen. Me kehotamme teitä isällisesti ja veljellisesti: olkaa raittiit ja valvokaa taistellen rukouksen asein sekä käyttäen hyväksenne kaikkia kyseeseen tulevia ja laillisia keinoja. Kehotamme myös ja neuvomme, että kieltäydytte ottamasta vastaan uudentyyppisiä sähköisesti luettavia henkilöllisyystodistuksia, kun teiltä sitä pyydetään, sillä ne valmistavat ja tasoittavat tietä tulevaan lopulliseen sinetöintiin antikristuksen merkillä. Tuo sinetöinti merkitsee Kristuksen kieltämistä, siirtymistä saatanan sotaleiriin ilman mahdollisuutta paluusta, so. hengellistä kuolemaa. Juuri siksi Raamattukin sen kieltää.”

Pyhän Meteoran luostarit julkilausumassaan

 

Antikristuksen luvun merkityksestä kristitylle

“Surulla toteamme, että kulttuurimme ottamat edistysaskeleet sähköisen tietoviestinnän sovellutusalueilla ovat tulleet sidotuiksi yhteen luvun 666 kanssa, jota käytetään pääasiallisena koodinumerona kyseisen teknologian piirissä. Näin ei olisi pitänyt tapahtua. Tämä numero mainitaan selvästi Johanneksen kirjoittamassa pyhässä Ilmestyskirjassa, jossa sanotaan, että se on Antikristuksen luku.

Ilmestyskirjan viittauksen mukaan luku 666 on Antikristuksen luku, joka on vihitty nimenomaan hänen käyttöönsä. Tästä johtuen kristitty ei voi olla välinpitämätön siitä, että tätä lukua solutetaan tietoisesti ja järjestelmällisesti hänen elämäänsä – ja tässä tapauksessa Kreikassa, jonka kansa on kokonaisuudessaan kristitty ja ortodoksinen riippumatta siitä, kuinka tietoisesti kukin siihen kuuluva yksilö elää tietoisesti todeksi tämän uskonsa.” Kreikan kirkon Pyhä synodi paimenkirjeessään

“Me, jotka taistelemme sähköistä kortistointia ja uusissa henkilöllisyystodistuksissa erittäin todennäköisesti käytettävää numeroa 666 vastaan, joudumme kohtaamaan vastarintaa, emme vain yhdeltä, vaan kahdeltakin taholta: toisaalta vastassamme ovat näitä toimenpiteitä toteuttavat maallisen vallan edustajat ja toisaalta myös jokuset harvat pappishenkilöt ja maallikkoveljet, jotka – ehkäpä hyvässäkin uskossa – väittävät, että sähköisellä kortistoinnilla ja Schengenin sopimuksella ei ole teologista merkitystä ja ettei uskovien ortodoksikristittyjen osoittama protestointi ole siksi oikeutettua. Heidän mukaansa nämä kysymykset liittyvät siihen, mikä keisarille kuuluu, ei siihen, mikä Jumalalle kuuluu (Matt. 22:21).

Edelleen he väittävät, ettei luvun 666 käyttämisellä ole merkitystä, koska tämä luku on symbolinen kaikkien muitten Ilmestyskirjan lukujen tavoin. Kun asiaa arvioidaan Pyhän Raamatun, pyhien isien ja marttyyrien näkökulmasta, luulen, että nämä veljet eksyvät ja eksyttävät.

Luku 666 on pyhän Ilmestyskirjan mukaan Antikristuksen symboli, aivan kuten risti on Kristuksen symboli. Se ei kuitenkaan ole lukuna vastaavalla tavalla symbolinen kuin muut Ilmestyskirjan luvut, jotka ovat yhteydessä ajanmääreisiin tai Jumalan valtakuntaan perille päässeiden ihmisten kokonaismäärään. Luvulla 666 on välitön, erottamattoman kiinteä yhteys Antikristuksen persoonaan, mistä syystä sen käytölläkin on aivan omanlaisensa merkitys uskovien kristittyjen omilletunnoille.

Se, että luku on symboli eikä itse Antikristus, ei tee siitä harmitonta, sillä lukua käytetään tietoisesti, jotta uskovat kristityt saastuisivat tai tulisivat ahdistuneiksi asian johdosta.

Jos lukua 666 käytetään ilman tällaista taka-ajatusta, kuten numeroitaessa taloja pitkällä kadulla tai merkittäessä kirjan sivuja, silloin se on vain yksi luku niin kuin kaikki muutkin eikä näin ollen aiheuta kohdattaessa meille ongelmia.

Mikäli sitä kuitenkin käytetään tarkoituksellisesti, kuten näyttää tapahtuvan Bar Code’n * ja todennäköisesti myös tulevien sähköisesti luettavien henkilöllisyystodistusten tapauksessa, silloin jokaisen tietoisesti kristillistä elämää viettävän tulee suhtautua lukuun torjuen. On perusteltua kysyä, miksi itsepintaisesti pitäydytään luvun 666 – eikä esimerkiksi jonkin muun – käytössä, mikäli kyseiseen lukuun ei kätkeydy mitään petollista.

He siis tahtovat saada meidät hyväksymään luvun 666 ja nimenomaan asiakirjassa, joka on luonteeltaan ehdottoman henkilökohtainen ja jota kannamme aina mukanamme, so. juuri sellaisessa kuin on henkilöllisyyskorttimme.”

Arkkimandriitta Georgios Kapsanis

* Kaikkiin tuotteisiin nykyisin merkitty viivakoodi

 

“Joka ottaa vastaan tuon vihatun luvun ’luopuu Kristuksesta’, kieltää Kristuksen, vetäytyy pois Kristuksen taistelurivistöstä, ja ’liittyy saatanaan’, lähtee sotimaan hänen joukoissaan. Hän valitsee jälleen kumppanikseen tuon, josta kasteensa yhteydessä sanoutui irti. Tätä me emme sano jonkinlaisesta fanaattisuudesta, vaan sen sanoo itse Raamattu. Mikäli nyt jotkut haluavat pitää fanatismina tms. sitä, mitä Raamattu sanoo, tehkööt niin. Me kuuntelemme Raamattua emmekä heitä. Meidän pelastuksemme tähden Kristus uhrasi itsensä, eivät he. He eivät pane ropoakaan likoon meidän hyväksemme. Me asetamme Kristuksen kaikkien auktoriteettien yläpuolelle. Se, mitä Raamattu sanoo, on meille Jumalan ääni. Vai kunnioittaisimmeko me Jumalan kanssa yhtä paljon ihmisiä, olivatpa he keitä tahansa ja kuinka tärkeitä ja arvossa pidettyjä tahansa?”

Arkkimandriitta Eusebios Vittis

 

“Jotkut sanovat leväperäisesti, että henkilöllisyystodistuksissa esiintyvä luku 666 tai edes todennäköisesti myöhemmässä vaiheessa käteen tai otsaan laitettava merkki ei voi poistaa meistä sitä lähtemätöntä Kristuksen sinettiä, jonka saimme osaksemme pyhässä kasteessa ja pyhässä mirhallavoitelun mysteeriossa.

Eivät ne todellakaan voi poistaa sitä meiltä, kun meidät pakotetaan ottamaan ne vastaan väkipakoin, siis silloin, kun meidät sidotaan ja meihin isketään antikristillinen merkki tai kun meidän yllemme ripustetaan sähköisesti luettava henkilöllisyystodistus.

Mutta jos ja kun me hyväksymme ne vapaaehtoisesti, silloin luonnollisesti Jumalan armo poistuu meistä, koska me emme tunnustaneet Kristusta ja koska me joko pelosta tai hyödyn vuoksi tai välinpitämättömyydestä tai hengellisestä arkuudesta otimme vastaan Antikristuksen symbolin.

Ne, jotka sanovat hurskaalle kirkkokansalle: ’ei luvusta 666 ole väliä, ottakaa vain sähköisesti luettavat henkilöllisyystodistukset’, eivät ajattele ollenkaan sitä, millaisen vastuun he sälyttävät päällensä. Heitä ei tule askarruttaneeksi se mahdollisuus, että he voivat kenties olla väärässä ja siten muodostua avunantajiksi kristittyjen luopumuksessa.”

Arkkimandriitta Georgios Kapsanis

 

Uskovista antikristillisenä aikana

“On tosiasia, että Antikristuksen ilmaantuminen tuo mukanaan suuria kärsimyksiä uskoville. Heidän elämästään tulee dramaattista. Heitä kutsutaan maksamaan kallis hinta uskollisuudestaan Herralle. Ja mikäli Jumala ei hyvyydessään lyhentäisi näiden päivien kestoa, emme tiedä, kuinka moni lopultakaan säilyisi – vai säilyisikö ylipäätänsä kukaan – uskollisena loppuun asti (Matt. 24:21–22). Nämä olosuhteet ovat täyttä totta eikä kukaan voi niitä välttää, ellei hän sitten ilmaise alamaisuuttaan Antikristukselle, jolloin hän joutuu ottamaan tämän merkin ja saa olla rauhassa. Meidän, jotka haluamme kuulua Kristukselle loppuun asti, pitää aseistautua uskolla, urhoollisuudella, rohkeudella, uskalluksella ja ennen kaikkea asenteella, että olemme valmiit uhrauksiin. Joudumme purjehtimaan lävitse hankalien karikkojen ja saamme maksaa kalliisti uskostamme. Lopulta me kuitenkin pelastumme Herran sanan mukaan: ’mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu’ (Matt. 24:13). Noina päivinä meitä tukevat Jumalan armo, pyhä Kirkko ja sen jumalalliset mysteerit, pyhien isiemme rukoukset, askeettinen elämämme, Jumalan sanan tutkistelu, katumuksemme ja, lopuksi, Jumalan hyvyys. Näiden turviin meidän tulee hakeutua säilyttääksemme uskomme tallella ja päästäksemme irti pedon kynsistä.

Kreikan arkkipiispa Kristodulos

 

“Olen sitä mieltä, että käsillä oleva hetki on kaikille ortodoksikristityille tarjoutuva mahdollisuus tunnustaa maailman edessä Kristus maksoipa se heille sitten mitä tahansa. Näin ortodoksien sankarillinen ja marttyyriuteen valmis elämänasenne tulee jälleen loistamaan kirkkaana meidänkin aikanamme.

Uskon, että Pyhä Jumala, joka sallii tämän kiusauksen kohdata meitä käydäksemme läpi sen ahtaasta portista, tuottaa lopulta tästä karvaalta tuntuvasta kokemuksesta Kirkolleen makean ja pelastavaisen hedelmän.”

Arkkimandriitta Georgios Kapsanis

 

 

Aamun Koitto 11/1999